Στην ενότητα αυτή θα φιλοξενούνται ανακοινώσεις της εταιρείας Ι-ΤΑΧ ΑΕ, με αριθμό ΓΕΜΗ : 6499901000
για τις οποίες προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα από τον κ.ν. 2190/1920 και τον ν. 3190/1955 όπως ορίζει το άρθρο 232 του ν. 4072/2012.

Ισολογισμός 30 06 2012.
Ισολογισμός 30 06 2013.
Ισολογισμός 30 06 2014.
Ισολογισμός 30 06 2015.